Целта на изготвянето на проекта по част Временна организация и безопасност на движението е при реализацията на инвестиционният проект за строеж да бъдат спазени изискванията за временна организация и безопасност на движението в района на строителната площадка, вследствие на което да бъде одобрен инвестиционния проект и реализиран безпроблемно и безаварийно строежа.

Извършването на дейността по изготвяне на проекта по част Временна организация и безопасност на движението се състои основно от 4 етапа:

1.След получаване на необходимата информация за строежа се изготвя вариант за разполагане на задължителните елементи, гарантиращи осигуряването на безопасност на движението в района на строителната площадка, който се изпраща на възложителя за одобрение.

2.След получаване на одобрение от възложителя се изготвя текстовата и графичната част и се чака датата на предаване.

3.В случай, че възложителят е преценил за уместно, се принтира един екземпляр от проекта и същия се съгласува с ОБД и КАТ преди датата на предаване.

4.Принтиране и предаване на проекта.

Сроковете за извършването на дейността по изготвянето на проекта по  част План за безопасност и здраве, които постигаме, са изключително кратки.

Текстовата и графична част на проекта се принтират винаги цветно.