„Файър & Сейфти Мениджмънт” ЕООД извършва всички действия по изготвянето на отчет на план за управление на строителните отпъдъци на строеж и уведомяването на РИОСВ и органа, издал разрешението за строеж.