Целта на изготвянето на проекта за система за отвеждане на дим и топлина е да се разработи система, която да отведе дима и топлината от строеж при пожар, с което да се гарантира извършването на безопасна евакуация, да се защити конструкцията от топлината, както и да се улесни достъпа на спасителните екипи до строежа.

Извършването на дейността по изготвяне на проекта за система за отвеждане на дим и топлина се състои основно от 4 етапа:

1.След получаване на архитектурната подложка се уточнява каква система да бъде използвана, както и начина й на взаимодействие други системи за безопасност.

2.Уточняват се детайли с отделните специалности и се решават възникнали проблеми. При наличие на промени в архитектурна подложка, същите се отразяват в графичните части на проекта. Изготвя се текстовата част на проекта.

3.Взаимно съгласуване на текстовите и графичните части на отделните специалности, преди принтиране.

4.Принтиране и предаване на проекта.

Сроковете за извършването на дейността по изготвянето на проекта за система за отвеждане на дим и топлина, които постигаме, са изключително кратки.

Обхвата и съдържанието на проекта включва задължителния минимум съгласно нормативната уредба, както и допълнителна информация в текстовата и графична част, позволяваща проекта да се ползва за изпълнение, а не само за одобрение.

Текстовата и графична част на проекта се принтират винаги цветно.