Целта на изготвянето на проекта по част Пожароизвестяване е да се защити с автоматична пожароизвестителна инсталация строежа, която да гарантира своевременното известяване при пожар, както и да управлява при наличие други системи за безопасност на строежа.

Извършването на дейността по изготвяне на проекта по част Пожароизвестяване се състои основно от 5 етапа:
1.След получаване на архитектурната подложка се уточнява каква система да бъде използвана, както и наличие на други системи за безопасност, които ще бъдат управлявани от пожароизвестителната инсталация.
2.Уточняват се детайли с отделните специалности и се решават възникнали проблеми. При наличие на промени в архитектурна подложка, същите се отразяват в графичните части на проекта. Изготвя се текстовата част на проекта.
3.Взаимно съгласуване на текстовите и графичните части на отделните специалности, преди принтиране.
4.Принтиране и предаване на проекта.
Сроковете за извършването на дейността по изготвянето на проекта по  част Пожароизвестяване, които постигаме, са изключително кратки.
Обхвата и съдържанието на проекта по част Пожароизвестяване включва задължителния минимум съгласно нормативната уредба, както и допълнителна информация в текстовата и графична част, позволяваща проекта да се ползва за изпълнение, а не само за одобрение.

Текстовата и графична част на проекта се принтират винаги цветно.