Проект по част „Пожарна безопасност”

Целта на изготвянето на проекта по част Пожарна безопасност е инвестиционният проект за строеж да съответства на изискванията за пожарна безопасност, вследствие на което да бъде одобрен, реализиран и експлоатиран безпроблемно, при намиране на оптимални инженерни решения, постигащи баланс между себестойността на инвестицията за пожарна безопасност и защитата на здравето и живота на хората, материалните ценности и околната среда.

Извършването на дейността по изготвяне на проекта по част Пожарна безопасност се състои основно от 5 етапа:

1.След получаване на архитектурната подложка се посочват изискванията по част Архитектура, които следва да бъдат изпълнени, както и възможните начини за изпълнението им. Систематизират се и изискванията към отделните специалности. Информацията се изпраща на възложителя за координация.

2.След получаване на изчистената архитектурна подложка се изготвят графичните части на проекта и същите се изпращат на екипа за координация.

3.Уточняват се детайли с отделните специалности и се решават възникнали проблеми. При наличие на промени в архитектурна подложка, същите се отразяват в графичните части на проекта. Изготвя се текстовата част на проекта.

4.Взаимно съгласуване на текстовите и графичните части на отделните специалности, преди принтиране.

5.Принтиране и предаване на проекта.

Сроковете за извършването на дейността по изготвянето на проекта по  част Пожарна безопасност, които да постигаме, са изключително кратки.

Обхвата и съдържанието на проекта по част Пожарна безопасност включва задължителния минимум съгласно изискванията на Приложение 3 към чл.4, ал.1 от Наредба № Із – 1971 за строително техническите правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар, както и допълнителна информация в текстовата и графична част, позволяваща проекта да се ползва за изпълнение, а не само за одобрение.

Текстовата и графична част на проекта се принтират винаги цветно.