Проект по част „План за управление на строителните отпадъци”

Целта на изготвянето на Плана за управление на строителните отпадъци е чрез него да се регламентират действията, които да доведат до минимализирането на образуването на строителни отпадъци от строежа, да се регламентират действията до предаването им за рециклиране, както и да се конкретизира влагането в строежа на рециклирани строителни материали.
Извършването на дейността по изготвянето на Плана за управление на строителните отпадъци се състои основно от 2 етапа:
1.След получаване на информация за строежа се изготвя плана, който се изпраща на възложителя за одобрение.
2.Принтиране и предаване на проекта след одобрение от възложителя.
Сроковете за извършването на дейността по изготвянето на Плана за управление на строителните отпадъци, които да постигаме, са изключително кратки.
Обхвата и съдържанието на Плана за управление на строителните отпадъци включва задължителния минимум съгласно изискванията на чл.11, ал.1 от Закона за управление на отпадъците, както и Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали, приета с ПМС № 267 от 05.12.2017 г., както и допълнителна информация в текстовата част на плана, позволяваща същия да се ползва за изпълнение, а не само за одобрение.