Целта на изготвянето на проекта по част План за безопасност и здраве е инвестиционният проект за строеж да съответства на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд, вследствие на което да бъде одобрен инвестиционния проект и реализиран безпроблемно и безаварийно строежа.

Извършването на дейността по изготвяне на проекта по част План за безопасност и здраве се състои основно от 5 етапа:

1.След получаване на необходимата информация за строежа се изготвя вариант за разполагане на задължителните елементи, гарантиращи осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд на строителната площадка, както и гарантиращи защитата на здравето и живота на хората, материалните ценности и околната среда, намиращи се около строителната площадка, който се изпраща на възложителя за одобрение.

2.След получаване на одобрение от възложителя се изготвя текстовата и графичната част и се чака датата на предаване.

3.В случай, че възложителят е преценил за уместно, се принтира един екземпляр от проекта и същия се съгласува с ОБД и КАТ преди датата на предаване.

4.Принтиране и предаване на проекта.

5.След избор на строител, актуализация на проекта.

Сроковете за извършването на дейността по изготвянето на проекта по част План за безопасност и здраве, които постигаме, са изключително кратки.

Обхвата и съдържанието на проекта по част План за безопасност и здраве включва задължителния минимум съгласно изискванията на чл.10, ал.1 на Наредба №2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи, както и допълнителна информация в текстовата и графична част, позволяваща проекта да се ползва за изпълнението, а не само за одобрението.

Текстовата и графична част на проекта се принтират винаги цветно.