Целта на изготвянето на проект за огнезащита на стоманена или дървена конструкция е да предвиди огнезащитата на стоманените или дървени конструктивни елементи с активни или пасивни продукти и системи за огнезащита до нормативно необходимата граница на огнеустойчивост съгласно изискванията.

Извършването на дейността по изготвяне на проекта по част Огнезащита на стоманена или дървена конструкция се състои основно от 3 етапа:

1.След получаване конструктивния проект се уточнява с възложителя каква активна или пасивна система за огнезащита ще бъде използвана.
2.Проекта се изготвя.
3.Принтиране и предаване на проекта.

Сроковете за извършването на дейността по изготвянето на проекта по  част Огнезащита на стоманена или дървена конструкция, които да постигаме, са изключително кратки.

Обхвата и съдържанието на проекта по част Огнезащита на стоманена или дървена конструкция включва задължителния минимум съгласно изискванията на Приложение 3 към чл.4, ал.1 от Наредба № Із – 1971 за строително техническите правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар, както и допълнителна информация в текстовата и графична част, позволяваща проекта да се ползва за изпълнение, а не само за одобрение.

Текстовата и графична част на проекта се принтират винаги цветно.