Целта на изготвянето на проекта по част Водоснабдяване и Канализация е инвестиционният проект да съответства на изискванията за проектиране, изграждане и експлоатация на сградни водопроводни и канализационни инсталации, както и на водоснабдителни и канализационни системи.
Извършването на дейността по изготвяне на проекта по част ВиК се състои основно от 5 етапа:

1.След получаване на архитектурната подложка се систематизират изискванията към отделните специалности. Информацията се изпраща на възложителя за координация.
2.След получаване на изчистената архитектурна подложка се изготвят графичните части на проекта и същите се изпращат на екипа за координация.
3.Уточняват се детайли с отделните специалности и се решават възникнали проблеми. При наличие на промени в архитектурна подложка, същите се отразяват в графичните части на проекта. Изготвя се текстовата част на проекта.
4.Взаимно съгласуване на текстовите и графичните части на отделните специалности, преди принтиране.
5.Принтиране и предаване на проекта.