Целта на изготвянето на проекта за Транспортен достъп и постоянна организация на движението е да бъде предварително одобрен транспортния достъп от обществената траспортна инфраструктура до обекта, както и да се регулира движението на територията на самия обект.
Извършването на дейността по изготвяне проекта за Транспортен достъп и постоянна организация на движението се състои основно от 4 етапа:
1.След получаване на необходимата информация за строежа се изготвя вариант за реализирането на транспортния достъп от обществената транспортна инфраструктура до обекта и за реализацията на постоянната организация на движението на територията на обекта , който се изпраща на възложителя за одобрение.
2.След получаване на одобрение от възложителя се изготвя текстовата и графичната част и се чака датата на предаване.
3.В случай, че възложителят е преценил за уместно, се принтира един екземпляр от проекта и същия се съгласува с ОБД и КАТ или АПИ преди датата на предаване.
4.Принтиране и предаване на проекта.
Сроковете за извършването на дейността по изготвянето на проекта за Транспортен достъп и постоянна организация на движението, които постигаме, са изключително кратки.
Текстовата и графична част на проекта се принтират винаги цветно